Tüzük

GİRİŞİMCİ İŞ KADINLARI DERNEĞİ (ANGİKAD)
TÜZÜK
MADDE 1. DERNEK BİLGİLERİ :
a. Açık Adı : GİRİŞİMCİ İŞ KADINLARI DERNEĞİ
b. Derneğin Kısa Adı : " ANGİKAD" dır.
c. Adresi : Oğuzlar Mahallesi 1386. Cadde No:8/4 Balgat, Çankaya/Ankara
d. Merkezi : ANKARA
e. Şubesi : Yoktur.
f. Kuruluş: 26 Haziran 2007
g. Derneğin İngilizce Yazılışı: “Women Entrepreneurs Association” şeklinde ifade edilecektir.

MADDE 2. DERNEĞİN AMACI
Derneğin amaçları şunlardır:
a) Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlık hedef ve ilkelerine sadık bir toplumsal yapıyı desteklemek, demokrasi, sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışı doğrultusunda kadınların iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak amacıyla kadın girişimcilere yürütmekte oldukları faaliyetlerde destek olmak,
b) Girişimci kadınların kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede istihdam yaratacak girişimci kadınlara destek olmak,
c) Girişimci kadınların bu faaliyetleri ile ilgili olarak karşılaştıkları tüm güçlüklerin aşılması amacıyla gerekli desteği sağlamak
d) Girişimci olabilecek kadınlara bilgi, tecrübe, eğitim, vb. desteği sağlayarak, girişimci kadın sayısını artırmak; ve
e) Kadının ülke genelinde sosyal hayattaki ve özellikle ülke ekonomisindeki konumunu güçlendirmeye yönelik olarak maddi ve manevi yardım ve destekte bulunmak.

MADDE 3. DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI
Dernek amaçlarına ulaşmak üzere aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütecektir:
3.1.KAMU YARARINA YÖNELİK FAALİYETLER
a) Kadın girişimciliğinin ve istihdamının ülke yararı doğrultusunda arıttırılması için yasa düzenleyicisi organlar, kurumlar ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, öneriler geliştirmek ve sektörü temsilen çalışmalara katkıda bulunmak.
b) Toplumda kadının konumu ve statüsünü yükseltecek, kadının mesleki eğitim alması ve çalışma yaşamında daha çok yer almasını sağlayacak, iş dünyasının talep ettiği bilgi ve vasfı kazandıracak, kadınlara toplumun sunduğu fırsatlardan eşit olarak yararlanmasını sağlayacak eğitimler için projeler oluşturmak,
c) Girişimci kadınların ülke ekonomisine katkıları yönünde ulusal ve uluslararası ekonomik birimler nezdinde girişimlerde bulunmak ve düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak,
d) Girişimcilik bilincinin ülke çapında oluşturulması, konunun geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması yönünde fon yaratacak fon kaynağı sağlayacak projeler oluşturmak ve ilgili mercilere sunmak.
3.2.TEMEL FAALİYETLERİ
a) Girişimci kadınlara, idari, mali ve hukuki konular, bilişim teknolojisi, elektronik ticaret ve bu alanlarda meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgi vermek, belirtilen konularda üyelerinden gelen talepleri diğer üyeleri veya uzmanları aracılığıyla yanıtlamak ve yaratıcı fikirleri olan kadın girişimcilere, faaliyet göstermek istedikleri alanda ihtiyaç duyacakları teknik ve mali desteğe ulaşmalarında yardımcı olmak,
b) Üyeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini artırıcı her türlü faaliyette bulunmak,
c) Yasal gereklilikleri yerine getirmek kaydıyla, başka ülkelerde benzeri çalışmalarda bulunan dernek, vakıf vb. kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak, ulusal ve uluslararası seminerler düzenlemek, yabancı ülkelerdeki benzer dernekler tarafından düzenlenen seminer, eğitim ve dernek amacı ile uyumlu sair faaliyetlere katılmak üzere temsilci göndermek, temsilcilerini geri çekmek, söz konusu
dernek ve kuruluşlara üye olmak,
d) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, konferanslar, paneller, sosyal etkinlikler, yarışmalar düzenlemek, jüriler oluşturmak, ödüller vermek,
e) Amaç ve faaliyetleri dahilinde, dergi, gazete, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanmak; video, kaset, belgesel film ve CD Rom hazırlamak, web sitesi gibi her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platform, arşiv oluşturmak; Dernek adına dergi, gazete, kitap, broşür ve süreli yayın çıkartmak amacıyla ilgili makamlardan onay almak,
f) Mevcut ve ileride kurulacak, ulusal ve uluslararası, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, federasyon veya her türlü üst kuruluş, birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve üye olmak, ve üyelikten ayrılmak.
g) Yurtiçi ve yurtdışından şartlı ya da şartsız bağış kabul etmek, kamuya yararlı statüsünü haiz olanlar da dahil özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, federasyon, konfederasyon veya bir üst kuruluş, birlik ve benzeri teşekküllere ayni ve nakdi bağışta bulunmak, Dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınır ve taşınmazları satın almak, her türlü ayni hakka sahip olmak, gerektiği takdirde sahip olunan taşınmazlar üzerinde ipotek dahil her türlü takyidat tesis etmek, tesis edilmiş olanları fek etmek, kullanım hakkını almak ya da işletmek, kiralamak, sahip olduğu ya da olacaklarını kiraya vermek, lokal ve diğer sosyal tesisler açmak, işletmek, burs vermek, kredi almak, borçlanmak için gerekli olan her türlü hukuka uygun eylem ve işlemleri yapmak,
h) Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurmak ve/veya anılan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

MADDE 4. DERNEĞİN KURUCULARI
Derneğin kurucu üyelerinin ad ve soyadları (aşağıda) belirtilmiştir.
Derneğin kurucu üyeleri:
1. Asuman Arzu Özyurt
2. Banu Alev Özçukurlu
3. Birten Gökyay
4. Canan Büçkün
5. Devrim Gürsel Erol
6. Gönül Apaydın
7. L.Yurdum Hasgül Çağatay
8. Nagihan İnci

MADDE 5. DERNEĞE ÜYE OLMAK :
ÜYELİK İÇİN GENEL KABUL ŞARTLARI
a) TC vatandaşı olmak
b) Medeni haklara sahip olmak,
c) On sekiz yaşını doldurmuş olmak,
d) Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
e) Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
f) T.C. vatandaşı olmayan kişiler için, Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olmak,
g) Üyelik türüne göre Tüzüğün 6.maddesinde yer alan özellikleri taşımak.
Başvuru sahibinin, Dernek üyeliğine kabul edilip edilmediği, başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde Yönetim Kurulu tarafından bildirilir. Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz. Dernek üyeliğinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapılmaz.

MADDE 6. DERNEK ÜYELİK TÜRLERİ:
Derneğe üye olacak kişilikler için Asıl Üyelik ve Fahri Üyelik olmak üzere iki tür üyelik vardır.
a)Asıl Üyelik
a.a Asıl Üye (Gerçek Kişi)
Üyeliğin gerektirdiği her türlü sorumluluğu üstlenmiş, üyeliğe genel kabul şartlarını taşıyan, sahibi veya ortağı oldukları ticari işletmelerde veya ilgili meslek örgütüne kayıtlı olmak suretiyle serbest meslek erbabı olarak aktif çalışmaları şartı aranır.
Asıl üyeler, üyelik haklarından yararlanan, bu tüzüğe göre belirlenen ödentileri ödemeyi kabul eden, Yönetim Kurulu tarafından asil üyeliğe kabul edilen gerçek kişilerdir.
Asil Üye, seçme ve seçilme hakkına sahiptir, tüm hak ve yetkilere sahip olarak derneğin her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilir.
Asıl üyelik herhangi bir süre ile sınırlı olmayıp, üyenin Dernek’ten kendi isteği ile ayrılmaması veya üyeliğine Tüzük’te öngörülen koşullara uygun şekilde son verilmemesi halinde süresiz olarak devam eder.
a.b Asıl Üye (Kurumsal Üye)
Türkiye’de faaliyet gösteren yıllık cirosu Yüz Milyon Türk Lirası üzerindeki şirketlerin Başkan ya da bölgesel başkanı olarak görev alan profesyonel yöneticiler, bağlı bulundukları kurum adına, yönetim kurulu kararı ile kurumsal üyeliğe hak kazanır.
Kurumsal üyeler; kurumsal üyenin yetkilendirdiği üst düzey yöneticisi tarafından temsil edilirler.
Kurumsal üye, yetkilendirilen kişinin görevinin değişmesi durumunda, durumu derneğe bildirmek ve yeni bir kişinin yetkilendirilmesini yapmak zorundadır.
Kurumsal üyeler, seçme ve seçilme hakkına sahip olup, tüm üyelik hak ve yetkilerini haiz olarak Derneğin her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilirler.
İş bu tüzüğün dernek üyelik işlemleri ve üyelik şartları ile ilgili hükümleri kurumsal üyelere de uygulanır.
Genel Kurul duyuru yapıldıktan ve ilan edilen Genel Kurul yapılana kadar yeni üye kabul edilmez.
b) Fahri Üyelik:
Fahri üyelik unvanı; iş dünyasına, derneğe, ülkemize ve/veya insanlığa, ulusal veya uluslararası ölçekte, olağanın ötesinde bir beceri ve etkinlikle, teknik, idari, mesleki, manevi veya kültürel katkıda bulunmuş alanında nüfuz etmiş Profesörlük ünvanına sahip akademisyenlerin de sesi olabilecek, kadın girişimciliğine gönül vermiş lider kurum ve kişilere Yönetim Kurulunun kararı ile verilir.
Fahri üyeler, seçme ve seçilme hakkı olmayan gerçek kişi ve kurumlardır. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına oy kullanmamak şartıyla katılabilirler. Fahri üyeler aidat ödemezler.
Yönetim Kurulu, fahri üye olmak için gerekli görülen şartların ortadan kalkması halinde, fahri üyeliğin sona ermesine her zaman karar verebilir.

MADDE 7. ÜYELİK İŞLEMLERİ :
Madde 7.a. – Dernek Üyeliğinden Ayrılma
Üyelik türü ne olursa olsun her dernek üyesi üyelikten istediği zaman ayrılma hakkına sahiptir. Dernekten ayrılmak isteyen üye, bu isteğini yazılarak Yönetim Kuruluna iletir.
Üye, elektronik posta ile bildirmek suretiyle de istifa dilekçesini gönderebilir.
Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
Üye, üyelikten ayrıldığı yıl ile ilgili olarak, dernekte üye olarak kaldığı aylara tekabül eden aidattan sorumludur.
Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmeyeceği gibi, üye istifa ettiği yıl için belirlenen aidat bedelinin tamamını ödemek zorundadır.
Madde 7.b. - Dernek Üyeliğinin Sona Ermesi
Aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde Dernek üyeliği sona erer:
a) Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat gereği Dernek üyeliğine engel bir halin varolması,
b) Yazılı bildirime rağmen, üyelik giriş aidatını ve ilgili dönem içinde haklı bir neden göstermeksizin
üyelik aidatını ödememiş olmak,
c) Herhangi bir haklı neden göstermeksizin üst üste üç Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmamak,
d) Yazılı bildirime rağmen üyelik giriş aidatının ve ilgili döneme ait üyelik ödentisinin ödenmemesi;
İlgili dönem ve/veya dönemlerde üyelik aidat borcu olan ve o yılın bitiminden sonra altı ay içinde bu borcu ödemeyen üyelere Yönetim Kurulu kararı ile anılan borcun 30 gün içinde ödenmesi için elektronik posta ve/ veya iadeli taahhütlü posta ile yazılı ihtarda bulunulur.
Bu ihtara rağmen borcun kapatılmaması halinde, Yönetim Kurulunca üyelikten çıkarma kararı alınabilir.
e) Angikad üyeliğinden kendi rızası ile ayrılan ya da üyelikten çıkartılan, mevzuat gereğince üyeliği düşürülen her üye, tekrar ANGİKAD üyeliğine başvurması halinde, yeni üye kabul sürecindeki prosedüre tabi olacaktır.
Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliğe tekrar kabul edilmesine karar verilen eski üye, giriş aidatından muaf olup, geçmişe yönelik aidat borçlarının tamamının ödemesi şartıyla üyeliği geçerli olacaktır.

Madde 8. DERNEĞİN GELİRLERİ
Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a) Giriş aidatı, üye aidatı,
b) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar
c) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
d) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, temsil, konser ve sair eğlence ile spor müsabakası ve konferans gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
e) Derneğin malvarlığından elde edilecek gelirler ve
f) İlgili mevzuata göre alınacak müsaade ile kurulacak tesis ve işletmelerden elde edilen gelirler,
g) Basılı yayın, CD-ROM, radyo ve TV programları ile Internet hizmetlerinden sağlayacağı gelirler,
h) Ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler.
i) Sponsorluk ve benzeri anlaşmalardan elde edilen gelirler,
j) Derneklerle ilgili mevzuata aykırı olmayan diğer gelirler.
k) Ulusal ve uluslararası kurumlara sunulan projelerden sağlanacak gelirler.

MADDE 9. DERNEĞİN ORGANLARI
Derneğin organları;
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,
d) Disiplin Kurulu,

MADDE 10. GENEL KURUL
Genel Kurul toplantıları Derneğin kayıtlı üyelerinin katılımı ile iki yılda bir Genel Kurul toplanır. Genel kurullar Mayıs ayı içinde yapılır. Yönetim ve Denetim Kurulları gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulu’nca Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapılır.

MADDE 11. GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 12. GENEL KURUL TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI
Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu Kararı ile Dernek merkezi haricindeki bir yerde yapılır.
Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarıdan bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa toplantı ertelenir; ikinci toplantıda, katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının iki katından az olmaması kaydıyla, çoğunluk aranmaz.
Genel kurul kararları katılanların çoğunluğu ile alınır.
Tüzük değişikliği için Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin 2/3'ünün Genel Kurul toplantısında hazır bulunması zorunlu olup; tüzük değişikliğine ilişkin karar ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınabilir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa toplantı ertelenir; ikinci toplantıda, katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının iki katından az olmaması kaydıyla, çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıda kararlar katılanların 2/3 oy çokluğu ile alınır.

MADDE 13. GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

MADDE 14. GENEL KURUL'UN GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır:
a) Dernek organlarının seçilmesi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
d) Derneğin diğer organların denetlenmesi ve bu organların gerektiğinde haklı sebeple görevden alınabilmesi,
e) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
f) Derneğin ulusal ya da uluslararası federasyon, birlik veya bir üst kuruluşa katılması veya ayrılması,
g) Derneğin feshi,
h) Mevzuat veya tüzük gereği Genel Kurul tarafından yerine getirilmesi gereken diğer görevler,
ı) Üyelerinin zaruri ihtiyaç maddelerini ve kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
i) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların alımı veya satılması konusunda Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi

MADDE 15. GENEL KURUL KARARLARINA İTİRAZ YOLLARI
Dernek üyeleri, Derneğin hükmi şahsiyeti ile üyenin kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınacak kararların oylamasına iştirak edemezler.
Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden itibaren bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye ilgili kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden itibaren üç ay içinde mahkemeye başvurarak Genel Kurul kararının iptalini talep edebilir.
Derneğin diğer organlarının kararlarına karşı, Dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.
Kanuna göre Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı haller saklıdır.

MADDE 16. YÖNETİM KURULU YAPISI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ:
Yönetim Kurulu 9 asil ve 9 yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı, iki başkan yardımcısı, bir Sekreter Üye ve bir Sayman üyeyi seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri, saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler. Yönetim Kurulu Başkanı en çok üst üste 2 dönem için seçilebilir. Yalnızca Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı en çok üst üste 3 dönem için seçilir.
Yönetim Kurulu en az ayda bir defa ve Başkanın lüzumlu göreceği hallerde toplanır.
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.
Derneğin temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu adına Başkan tarafından yapılır. Bu görev Başkan'ın yokluğunda yönetim kurulundan bir kişi tarafından yerine getirilir.
Toplantı ve karar yeter sayısı Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

MADDE 17. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Yönetim Kurulu derneği idare ve temsil eder. Genel Kurul kararlarını uygular. Derneğin amacına ulaşması için her türlü teşebbüs ve faaliyetlerde bulunur. Ayrıca Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Derneği resmi ve hususi merciler nezdinde, idari, mali ve mesleki ve her husus da temsil etmek veya bu hususlarda kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kimseye yetki vermek,
b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
d) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,
e) Genel Kurulca saptanan giriş aidatı, yıllık aidatı ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,
f) Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını belirlemek,
g) Derneğin faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlemek, uygulamaları yaygınlaştırmak ve derneğin amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerek gördüğü hallerde Dernek'te komiteler ve çalışma gruplarını teşekkül ettirmek; kurulmuş olan komite ve çalışma grupları tarafından verilen kararları denetlemek, derneğin diğer organları ile birlikte çalışmalar yapmak
h) Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferanslar tertiplemek, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası, sosyal yardım faaliyetleri için çocuk bakım yuvası, huzur evi, aş ocağı, sportif faaliyetler için spor saha veya salonu ve meskun yerler dışında kamp tesisleri kurmak, lokal açmak ve işletmek hususunda kararlar almak ve bu hususlarda gerekli iş ve işlemleri yaparak izin almak veya bunların ikmali için görevliler atamak,
ı) Yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye'ye davet etmek ya da yabancı dernek veya kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya dernek üyesi olma hakkına sahip üçüncü kişileri yurt dışına göndermek,
i) Mevcut ve ileride kurulacak, ulusal ve uluslararası, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, kooperatif, federasyon veya her türlü üst kuruluş, birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve üye olmak ve üyelikten ayrılmak.
j) Derneğin yönetsel ve parasal işlerini yürütecek profesyonel kadroları oluşturmak, bu kadrolara personel atamak, ücretlerini saptamak ve gerek görülenlerin iş sözleşmelerini sona erdirmek,
k) Yönetim Kurulu başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını kazanamayan, amaçlardan uzaklaşan üyelerin ya da üyelik haklarını kaybedenlerin dernekten çıkarılmasına karar vermek,
l) Dernek üye adaylarını incelemek, aday üyeyi izlemek, üyeliğinin kabulüne veya üyelik isteminin reddine karar vermek,
m) Çalışma döneminin başında, derneğin yönetim ve parasal belge işlem ve varlıklarını devir ve teslim almak, çalışma döneminin sonunda da bunları yeni dönem yönetim kuruluna bir tutanakla eksiksiz devir ve teslim etmek,
n) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
o) Derneğin faaliyetlerini ve işleyişini belirlemek, geliştirmek amacıyla gerektiğinde yönetmelikler hazırlamak,
ö) Gerekli görülen ülke ve şehirlerde temsilcilikler açmak ya da kapatmak.

MADDE 18. GENEL SEKRETER
Yönetim Kurulu, Dernek üyeleri arasından veya üye olmayan 3. kişiler arasından profesyonel destek almak amacıyla bir Genel Sekreter tayin edebilir. Genel Sekreter Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz.
Genel Sekreter'in görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu'nun verdiği yetkiler çerçevesinde Derneği temsil etmek,
b) Dernek teşkilatının başı olarak Derneğin tüm hizmet ve yükümlülüklerinin programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek,
c) Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemini, Yönetim Kurulu Başkanı'na danışarak hazırlamak; Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet etmek,
d) Komiteler ve Çalışma Grupları'nın faaliyetlerini koordine etmek; söz konusu faaliyetleri her ay Yönetim Kurulu'na raporlamak,
e) Tüzük ve İç Tüzüklerin belirlediği hizmet ve yükümlülüklerini programlara ve mevzuata uygun olarak yerine getirmek.

MADDE 19. DENETİM KURULU
Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur.
Dernek muamelat, muhabere ve hesaplarını en az iki Denetim Kurulu üyesi bir arada tetkik eder. Her bir üyenin tek tek inceleme yapma yetkisi ayrıca mevcuttur. Tek başına inceleme yapan üye durumu diğer üyelere yazıyla bildirir.
Denetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından 15 gün önce yapacağı genel denetim neticesinde hazırlanan raporu, Genel Kurul toplantısına sunar. Yönetim Kurulu'nun hazırladığı bütçeye ilişkin görüşünü Genel Kurul'a sunar.
Denetim Kurulu altı ayda bir denetleme yapar ve neticeyi bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve bir özet halinde tüm üyelere sunar.
Denetim Kurulu yaptığı her türlü kontrol ve teftişin neticesini bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na bildirir. Genel Kurul'un toplantıya daveti gereken hallerde, Yönetim Kurulu'nun ihmale ve acze düştüğüne kanaat getirmeleri halinde, sorumluluk tümüyle kendilerine ait olmak üzere, Genel Kurul'u toplantıya davet ederler.

MADDE 20. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Derneğin iç denetimi, Yönetim Kurulu'nun görevlendireceği kişilerce veya Denetim Kurulu aracılığıyla yılda en az bir kere yapılır ve Genel Kurul bilgisine sunulur.

MADDE 21. KURULLAR; DİSİPLİN KURULU, YÜKSEK İSTİŞARE KURULU, DANIŞMA KURULU,
A) DİSİPLİN KURULU;
Dernek üyeleri aleyhinde yapılacak şikayetleri inceleyip, karara bağlamakla görevli Disiplin Kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından seçilir.
Disiplin Kurulu, üyeler hakkında;
a) İhtar,
b) Kınama cezaları verebilir
B) YÜKSEK İSTİŞARE KURULU;
Yüksek İstişare Kurulu, Geçmiş Dönem
Başkan ve Başkan Yardımcılarından oluşur. Dernek politikasını ilgilendiren konularda görüş bildirir.
C) DANIŞMA KURULU;
Dernek üyesi olmayan gerçek kişiler arasından, mesleki alanda bilgileri ve deneyimleri ile temayüz eden, mesleğinin gelişimine belirgin katkıları olmuş akademiysen ve sivil toplum faaliyetlerine katkı sağlayacak sektörlerden kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlı olmak kaydı ile iki yıllık süre için Yönetim Kurulu tarafından seçilen 3 kişiden oluşur.
Danışma Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir.
Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak ve program hazırlamak.
a- Derneğin kamuoyunda saygınlığını artıracak çalışmalar yaparak, önerilerde bulunmak,
b- Dernek çalışmaları, projeleri ve tasarımları hakkında görüşlerini belirtmek.
c- Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için stratejiler belirlemek.

MADDE 22. KOMİTELER VE ÇALIŞMA GRUPLARI
Yönetim Kurulu derneğin faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlemek, uygulamaları yaygınlaştırmak, derneğin amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla gerek gördüğü hallerde Dernek'te komiteleri ve çalışma gruplarını teşekkül ettirebilir. Oluşturulan bu ihtiyari organlar yine Yönetim Kurulu kararı ile feshedilebilir.
Yönetim Kurulu'nun oluşturabileceği tüm bu komite ve uzmanlık gruplarına Genel Kurul ve Denetleme Kurulu'nun görev yetki ve sorumlulukları devredilemez. Kurulan organların görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak iç tüzükler ile belirlenir.

MADDE 23. GELİR VE GİDERLERDE USUL İLE DERNEK DEFTERLERİ :
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişi yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
Hukukun ve derneklerle ilgili mevzuatın ön gördüğü usul ve şekilde gerekli defterler tutulur.

MADDE 24. DERNEK GIRIŞ ÜCRETI VE ÜYELIK AIDATI
DERNEK ödentileri aşağıdaki gibidir:
a. GİRİŞ ÜCRETİ;
a.1-DERNEK üyelerinden, DERNEK'e kabul sırasında bir defaya özgü olarak alınan Giriş Ödentisidir.
a.2- Giriş Ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında tahsil edilir.
a.3- Dernek üyeliğinden kendi istekleri ile istifa edenlerin veya mevzuat gereğince üyelikten çıkarılanların yeniden üye olmak istemeleri ve Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul kararı verilmesi halinde, kendilerinden giriş̧ ödentisi alınmaz.
b.ÜYELİK ÖDENTİSİ;
b.1- DERNEK üyelerinden, üyeliklerini n devamı süresince alınan ödentidir.
c. ÖDEME YÖNTEMİ;
Dernek giriş ücreti ve üyelik aidatı Genel Kurul tarafından iki yıllık dönem için bütçe ile belirlenir. Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık ödentinin tamamı ilgili yılın ilk 4 ayında ödenmek zorundadır. Üyelik Ödentisinin tahsil yöntemi Yönetim Kurulu’nca belirlenir
d- ÖDENTİDE GECİKME ; (TEMERRÜT)
Üyelik ödentilerinde temerrüde düşülmesi halinde, Yönetim Kurulu, yılın ilk dört ayını takip eden süreçte; üçer aylık dönemler halinde, gecikmeleri ilgili üyeye elektronik posta ile duyurur.
Yıllık üyelik ödentileri, takvim yılı sonuna kadar yapılmadığı takdirde;
Takvim yılı sonu itibariyle tahakkuk eden
aidat borcu, takvim yılı sonunu takip eden 1 ay içinde elektronik posta yoluyla üyeye bildirilir ve 1 ay içinde ödenmesi ihtar edilir.
Söz konusu 1 (bir) ayın bitiminde üye sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde, hakkında icra işlemi başlatılması ve/veya üyelikten çıkarma hükmünün uygulanması hususlarında Yönetim Kurulu tam yetkilidir.

MADDE 25. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek şekilde yapılamaz.

MADDE 26: ŞUBE
Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 27. DERNEĞIN FESHI VE TASFIYESI
a) Dernek Genel Kurulu her zaman, Derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurul'a katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.
b) Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse Genel Kurul ikinci defa toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulu'nun 2 katından az olmayacak şekildedir. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
c) Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük mülki amire yazı ile bildirilir.
d) Dernek fesholduktan sonra Derneğin bütün para ve malları benzer amaçlı başka bir teşekküle veya vakfa devrolunur.
e) Bu işlemlere fesih, infisah ve kapatılmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

MADDE 28. TÜZÜKTE AÇIKLIK OLMAYAN HALLER
Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için Dernekler Kanunu ve yönetmelikleri ile Türk Medeni Kanunu'nun konuya ilişkin hükümlerine başvurulur.
İlk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıdaki isimleri yazılı kurucu üyeler Yönetim Kurulu’na atanmışlardır.
1. Devrim Gürsel Erol Yönetim Kurulu Başkanı
2. Yurdum Hasgül Çağatay Sekreter
3. Asuman Arzu Özyurt Sayman
4. Canan Büçkün Üye
5. L. Nagihan İnci Üye